Platforma Biznesowa Rafex B2B

PARP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Nazwa projektu: „ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNO-HANDLOWYMI W RAMACH WSPIERANIA RELACJI B2B”
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-065/13-00