PARP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-065/13-00

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa projektu: „ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNO-HANDLOWYMI W RAMACH WSPIERANIA RELACJI B2B"

Kwota dofinansowania:

1.078.200,00 PLN

W ramach realizacji poszczególnych etapów projektu planowane jest poniesienie wydatków związanych z zakupem i wykonaniem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej a następnie z opracowaniem, stworzeniem i wdrożeniem dedykowanego dla tego sektora narzędzia informatycznego, które umożliwi realizację procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi podmiotami drogą elektroniczną. Rozwiązanie będzie wykorzystywać kanał transmisji danych jakim jest Internet.

Aplikacja ma na celu przesyłanie informacji elektronicznych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami handlowymi w zakresie wyceny opakowań, projektów i realizacji zleceń produkcji opakowań jak również logistyki, wysyłek i rozliczeń. Ponadto aplikacja B2B umożliwi monitorowanie statusów realizowanych zleceń pomiędzy współpracującymi firmami wynikające z prowadzonych procesów biznesowych. Wnioskodawca stworzy platformę współpracy B2B w oparciu o szczegółową analizę informatyczną , gdzie zostaną w sposób dokładny opisane aspekty i zakres techniczny prac programistycznych dla projektowanej aplikacji B2B.  Projektowana aplikacja ze względu na jego specyfikę oraz specyfikę branży,  dla której jest dedykowany wymaga dużych nakładów pracy związanej z jego zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem. Całość została zaplanowana w taki sposób aby wpierać współpracę biznesową od momentu przesłania oferty dla klienta poprzez pilotaż projektu i realizacji produkcji opakowań, aż do wysyłki produktów do klienta/partnera.

Zasięg projektu i rynek docelowy

Projekt jest skierowany na rynek Polski, gdyż głównymi kontrhentami Wnioskodawcy są przedsiębiorstwa ulokowane w Polsce. W przypadku rozszerzenia współpracy na inne rynki, zanalizowana zostanie możliwość integracji systemu B2B z partnerami zagranicznymi.

©2015 powered by MEDflow.
PARP
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt pn. „ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA PROCESAMI PRODUKCYJNO-HANDLOWYMI W RAMACH WSPIERANIA RELACJI B2B”
Dotacje na innowacje.